دفترمعاونت فرهنگی

  • کارشناسان : علی کاظمی
  • میزان تحصیلات :کارشناسی ارشد
  • حاجی محمد حسینی
  • میزان تحصیلات :کارشناسی ارشد